صوتی

فلسفه:

تزهای مارکس در باره‌ی فویرباخ

انقلابات در کشورهای عربی

نگاهی به دستاوردهای نظری سوئیزی

بحران سرمایه‌داری

ساختار سرمایه 


سیاست ـ ایران/بین‌المللی

مارکسیسم و روش بررسی گروه‌های اجتماعی/نگاهی به نظرات آقای نیکفر


مارکسیسم و دیکتاتوری پرولتاریا بخش اول: هال دریپر/ ح. آزاد/ تارنمای واکاوی سوسیالیستی