فلسفه

ترجمه :

صوتی:

تزهای مارکس در باره‌ی فویرباخ

نوشتاری:

 لنین وراه دیالکتیک  \ ساوس میشل متساس 

مراجعه لنین به هگل بعد از 80 سال  \ کوین اندرسون

خوانش لنین از هگل : فرضیه‌هایی در مورد قرائت لنین از علم منطق  در یادداشت‌هایی در باره هگل \ استاتیس کوولاکیس

کشف مجدد و تداوم دیالکتیک در فلسفه و سیاست جهانی \ استاتیس کوولاکیس

جدول لاپیکا

جدول شناخت

تألیف :

در نقد و معرفی آثار پوستون